Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a TripSolutions Bt. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által az edesanyak.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Cégnév: TripSolutions Bt.
Székhely: 9700 Szombathely, Gábor Áron u. 46.
Cégjegyzékszám: 18 06 105132
Adószám: 21795419-2-18
Email cím: info@edesanyak.hu

2) A Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató által nyújtott - Online rendezvény felvételeinek online formában történő hozzáférhetősége - szolgáltatás célja, hogy az Édesanyák Live Hétvége online rendezvény előadásai később is  megtekinthetőek legyenek a Szolgáltatást igénybevevők számára. 
A rendezvény előadói által biztosított bónuszok elérhetőségéert és beválthatóságáért a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató kizárólag közvetítőként szerepel és csak az elérhetőséget adja át. A bónuszok a rendezvényre történő hivatkozással, illetve az átadott kóddal válthatók be a szakértőnél. 

3) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrednelő által az edesanyak.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

4) Szerződés teljesítése

A Szolgáltató a megrendelésről visszaigazolást küld emailben, valamint az eseményt követő 3. napig bezárólag emailben elküldi a hozzáféréseket az online elérhető felvételekhez, valmint az előadók által felkínált kedvezményekhez.

5) A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Weboldalon található, Paylike nevű fizetési rendszert a Paylike ApS szolgáltatja. A Weboldalon történő bankkártyás fizetés során a bankkártya adatokat nem a Szolgáltató weboldalának kezelője és tulajdonosa kapja meg, hanem a Paylike ApS.

Azzal, hogy a Paylike ApS részére bármely személyes adatodat átadod, hozzájárulsz ahhoz, hogy az elküldött adatodat a Paylike ApS. a nyilvános Adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint kezelje.

E-mail: hello@paylike.hu
Telefonszám: +45 78 75 51 61
Cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
Weboldal: https://paylike.hu/
A Paylike adatvédelmi rendelkezései: https://paylike.hu/privacy-policy

6) Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet emailen keresztül juttat el a Megrendelőhöz. A Megrendelő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

7) Elállási/Felmondási jog

Online termék esetén Megrendelésének elküldésével határozottan lemond az elállási jogáról a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján. A megrendelést teljesítettnek kell tekintenünk, amennyiben a fájl elérését, linkjét tartalmazó e-mail a megrendelőnek elküldésre került.

8) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

9) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy az edesanyak.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató és részben az Előadók tulajdonát képezi. A felvételek és az ajándékok át nem ruházhatóak. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére - felvételek online elérhetővé tétele, nyilvános vetítés, harmadik félnek történő átadás esetén- 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

10) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

11) A szerződés hatálya

A szerződés 1 naptári év időtartamra jött létre. A Szolgáltató ezen időszakon felül nem köteles biztosítani a felvételek elérhetőségét.

12) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

13) Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@edesanyak.hu A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 

.